Month: December 2011

Istoria Ai-hun Natal

Ai-hun Natal Abitua tau ai-hun Natal nu’udar dekorasaun hahú iha Alemaña. Halo instalasaun ba ai-hun Natal sira, ne’ebé baibain halo husi ai-sunu, ka halo mudansa ba ai-siprezu nia forma, hahú…